ریدلر Batwoman

سریال Batwoman تایید کرد که ریدلر در Arrowverse مشغول فعالیت است؛

lightbox