سایکلون Black Adam

ظاهرا شخصیت سایکلون (Cyclone) در فیلم Black Adam حضور خواهد داشت؛

lightbox