فیلم بلک ادم

تاریخ شروع تولید Black Adam تایید شد؛ توسط دواین جانسون

lightbox