مارول نخستین جوایز اسکار خودش را به لطف Black Panther دریافت کرد!

lightbox