بلادشات ۲۰۲۰

امتیاز راتن تومیتوز Bloodshot نوید یک فیلم ابرقهرمانی ضعیف را می‌دهد!

lightbox