فیلم bright 2 نت‌فلیکس

آخرین اطلاعات از وضعیت پروژه Bright 2 که قرار است توسط نت‌فلیکس ساخته شود؛

lightbox