فیلم Constantine

کارگردان فیلم Constantine از برنامه‌هایش برای ساختن یک ادامه با کیانو ریوز می‌گوید؛

lightbox