بحران در زمین های نامحدود

اَروورس: کدام‌ شخصیت ها در بخش اول Crisis On Infinite Earths کشته شدند؟

lightbox