ددپول

ددپول احتمالا تنها شخصیت از X-Men است که توسط دیزنی ریبوت نمی شود؛

you're currently offline

lightbox