کارآگاه پیکاچو

باکس آفیس: Detective Pikachu طی افتتاحیه از Aquaman بیشتر می فروشد!

lightbox