فصل دوم Doom patrol

تاریخ شروع پخش فصل دوم Doom Patrol توسط HBO Max اعلام شد؛

lightbox