فصل ششم The Flash

مرگ فلش در رویداد Crisis on Infinite Earths بطور رسمی تایید شد!

lightbox