هنری کویل سوپرمن

ظاهرا هنری کویل تایید کرده که برای بازی در نقش سوپرمن برمی‌گردد؛

lightbox