فصل دوم Iron Fist

در اولین تصاویر از فصل دوم Iron Fist دختران اژدها متحد شده اند؛

lightbox