جوکر 2019

آیا موفقیت تجاری Joker باعث افزایش تعداد فیلمهای ابرقهرمانی درجه بزرگسال می شود؟

lightbox