جوکر 2019

کمپانی برادران وارنر به Joker 2019 بودجه کمی داد به امید اینکه ساخته نشود!

lightbox