رالف فاینز

رالف فاینز و هریس دیکنسون بازیگران اصلی فیلم ﭘﯿﺶدرآمدی Kingsman هستند؛

lightbox