فصل سوم Krypton

سریال Krypton بعد از دو فصل توسط Syfy لغو شد؛ ﺍﺳﭙﯿﻦﺁف لوبو ساخته نمی شود!

lightbox