فصل پنجم افسانه های فردا

تاریخ شروع پخش فصل پنجم Legends of Tomorrow و فصل اول Katy Keene اعلام شد؛

lightbox