سریال ارباب حلقه ها

ﻓﯿﻠﻢبرداری سریال Lord of the Rings تا قبل از پایان سال در اسکاتلند آغاز می شود؛

lightbox