فصل ششم Lucifer

مذاکرات تام آلیس و استودیو برای فصل ششم Lucifer ظاهرا زیاد خوب پیش نرفته؛

lightbox