سریال ماندالورین

کارگردان Extraction در خلق صحنات اکشن فصل دوم Mandalorian دخالت داشته؛

lightbox