فیلم Mortal Kombat

فیلم Mortal Kombat در استرالیا جلوی دوربین می رود؛ فاز پیش-تولید بزودی آغاز می شود

lightbox