The New Mutants

فیلم The New Mutants در ماه آوریل 2020 روی پرده می رود؛ با 8 ماه تاخیر!

lightbox