فیلم New Mutants

امتیاز راتن تومیتوز فیلم New Mutants نمایان شد؛ پایانی ضعیف برای مردان ایکس!

lightbox