بازسازی لایو-اکشن Lady and the Tramp (ﺑﺎﻧﻮ ﻭ ﻭﻟﮕﺮﺩ) صاحب کارگردان شد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﭼﺎﺭﻟﯽ ﺑﯿﻦ (ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻣﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ) قرار است بر روی صندلی کارگردانی فیلم…