دیزی جانسون

شایعه: دیزی جانسون ملقب به کوئیک در Avengers 5 حضور دارد

lightbox