فصل ۴ چیزهای عجیب

فصل چهارم Stranger Things قرار بود اوایل ۲۰۲۱ منتشر شود؛ قبل از توقف تولید

lightbox