برندان روث سوپرمن

اولین نگاه به سوپرمنِ برندان روث در رویداد Crisis on Infinite Earths

lightbox