مرور برچسب

ما همه با هم هستیم

تولید ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ‏«ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ‏» ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ بزودی آغاز می شود

طبق تازه ترین ﮔﺰﺍﺭﺵهای منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢبرداری ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ‏«ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺭﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۲۱…