مرور برچسب

ممنوعه

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ از سریال ‏«ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ» را اکنون مشاهده کنید

طبق تازه ترین ﮔﺰﺍﺭﺵهای منتشر شده، ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ‏«ممنوعه» ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﺮ ﭘﻮﺭﮐﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻥ؛ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﻕ ﯾﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.…