امکان ساختن فصل هفتم Teen Wolf هنوز هم وجود دارد، اما جف دیویس آنرا نمی‌نویسد

lightbox