بلک نوآر The boys

بلک نوآر در پایان فصل دوم The boys کشته شد یا زنده ماند؟

lightbox