فصل دوم The Mandalorian

فصل سوم و چهارم Mandalorian به سوال‌های بزرگی پاسخ می‌دهد (طبق ادعای جانکارلو اسپوزیتو)

lightbox