مردگان متحرک: کارول و دریل

مردگان متحرک: دریل و‌ کارول صاحب یک اسپین‌آف می‌شوند، ولی مگی و نگان نه

lightbox