زاری بیتز

زازی بیتز برای بازی در فصل سوم Altered Carbon در نظر گرفته شده؛

lightbox